Phát biểu nào sau đây không đúng về mục đích...

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng về mục đích sử dụng tài nguyên thiên nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

A. Dùng apatit để sản xuất phân lân. 

B. Khai thác đá vôi để làm xi măng. 

C. Sử dụng nguồn nước để sản xuât điện.

D. Khai thác rừng để lấy đất xây đô thị.