Dùng hạt α c...

Câu hỏi: Dùng hạt α động năng 5,50 MeV bn vào ht nhân   đứng yên gây ra phản ứng:

A. 1,83 MeV.

B. 2,19 MeV.

C. 1,95 MeV

D. 2,07 MeV.