Mục đích của khai thác lãnh thổ theo chiều s...

Câu hỏi: Mục đích của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. đẩy mạnh đầu tư vốn và công nghệ

B. Tăng cường đầu tư lao động kĩ thuật

C. sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên

D. nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ