Đặt điện áp u = U0.c...

Câu hỏi: Đặt điện áp u = U0.cosπ100t (V) vào hai đầu tụ điện có điện dung C=10-3π (F). Dung kháng của tụ là

A. 200 Ω 

B. 100Ω  

C. 10Ω

D. 1000Ω