Cho hình chop S. ABCD có...

Câu hỏi: Cho hình chop S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông.Gọi E; F  lần lượt là trung điểm của SB, SD .Tỉ số VS. AEFVS.ABCD bằng:

A. 14

B. 38

C. 18

D. 12