Đặt điện áp 

Câu hỏi: Đặt điện áp u=U0cos(ωt+φ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A.ωLR

B.RR2+(ωL)2

C.RωL

D. ωLR2+(ωL)2