Một khối chóp tam giác có...

Câu hỏi: Một khối chóp tam giác có đáy là một tam giác đều cạnh bằng 6 cm . Một cạnh bên có độ dài bằng 3 cm và tạo với đáy một góc 600.Thể tích của khối chóp đó là:

A. 27 cm3

B. 272 cm3

C. 812 cm3

D. 932 cm3