Cho số nguyên dương n, tính tổng 

Câu hỏi: Cho số nguyên dương n, tính tổng 

A. -n(n+1)(n+2)

B. 2n(n+1)(n+2)

C. n(n+1)(n+2)

D. -2n(n+1)(n+2)