Một khối nón có diện tích xung qua...

Câu hỏi: Một khối nón có diện tích xung quanh bằng 2π ( cm2) và bán kính đáy 12(cm).Khi đó độ dài đường sinh là

A. 2 (cm)

B. 3(cm)

C. 1(cm)

D. 4(cm)