Năng lượng tối thiểu cần thiết để

Câu hỏi: Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân  thành 3 hạt α là bao nhiêu?  biết  mC = 11, 9967u ; mα = 4,0015u;  

A. ΔE = 7,8213 MeV.

B. ΔE = 11,625 MeV

C. ΔE = 7,2657 J

D. ΔE = 7,2657 MeV.