Đồ thị dao động của một chất đi...

Câu hỏi: Đồ thị dao động của một chất điểm dao động điều hòa như hình vẽ. Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc của vật theo thời gian là

A. 

B. 

C. 

D.