Một máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn t...

Câu hỏi: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp bằng 2. Máy đó có tác dụng 

A. tăng cường độ dòng điện. 

B. tăng áp. (N2>N1 ) 

C. tăng hoặc hạ áp. 

D. hạ áp