Phương trình sinx - m = 0

Câu hỏi: Phương trình sinx - m = 0 vô nghiệm khi m là: 

A. -1 m1

B. m<-1m>1

C. m < -1

D. m > 1

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!