Hiện tượng quang dẫn xảy ra đối với

Câu hỏi: Hiện tượng quang dẫn xảy ra đối với

A. chất bán dẫn

B. kim loại

C. điện môi

D. chất điện phân