Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, h...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng về ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Gỗ, giấy, xenlulô có phát triển ở Huế. 

B. Đà nẵng có ngành sản xuất dệt, may. 

C. Dệt, may có phát triển ở Thanh Hóa. 

D. Qui Nhơn có ngành sản xuất da, giày.