Cho khối tứ diện ABCD, E là trung đ...

Câu hỏi: Cho khối tứ diện ABCD, E là trung điểm AB. Mặt phẳng (ECD) chia khối tứ diện thành hai khối đa diện nào?

A. Hai khối tứ diện.

B. Hai khối lăng trụ tam giác.

C. Một lăng trụ tam giác và một khối tứ diện.

D. Hai khối chóp tứ giác.