Hệ quả nào sau đây không ph...

Câu hỏi: Hệ quả nào sau đây không phải là kết quả trực tiếp của việc đầu tư theo chiều sâu trong công nghiệp

A. Hạ giá thành sản phẩm. 

B. Đa dạng hóa sản phẩm.

C. Nâng cao chất lượng. 

D. Tăng năng suất lao động.