Số nghiệm thuộc khoảng

Câu hỏi: Số nghiệm thuộc khoảng 0;3π của phương trình cos2x+52cosx+1 =0 là:

A. 2. 

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!