Cho loài có bộ NST 2n = 10. Cho cá...

Câu hỏi: Cho loài có bộ NST 2n = 10. Cho các nhận xét sau về phân bào có bao nhiêu nhận xét đúng?

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2