Sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Bắc Bộ vừa...

Câu hỏi: Sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Bắc Bộ vừa chống rét vừa phải chống hạn vào thời kì

A. tháng XI đến tháng I năm sau 

B. tháng VI đến tháng X năm sau.

C. tháng II đến tháng IV. 

D. tháng V đến thắng VII.