Tất cả các giá trị thực của tham s...

Câu hỏi: Tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x2-1x2+2mx-m có 3 tiệm cận là

A. m\1;13

B. m-;-10;+

C. m-1;0\-13

D. m-;-10;+\13