Cho một lăng kính có góc chiết quang

Câu hỏi: Cho một lăng kính có góc chiết quang 60o. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới lăng kính sao cho tia ló có góc lệch cực tiểu bằng 300. Chiết suất của thủy tinh làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc đó là:

A. 1,5

B. 2,3

C. 1,414

D. 1,8