Đồng bằng sông Cửu Long kh...

Câu hỏi: Đồng bằng sông Cửu Long không phát triển ngành nào sau đây?

A. Trồng trọt

B. Thủy sản

C. Nuôi gia cầm

D. Thủy điện