Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại M là L...

Câu hỏi: Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại M là L, khi cho S tiến lại gần M một đoạn 62m thì mức cường độ âm thăng thêm 3dB. Khoảng cách từ S đến M là

A. 112m

B. 210m

C. 148m

D. 130m