Một ca nô chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi...

Câu hỏi: Một ca nô chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 15 km. Một khúc gỗ trôi xuôi theo dòng sông với độ lớn vận tốc 3 km/h. Độ lớn vận tốc của ca nô so với nước là

A. 30 km/h.

B. 17 km/h

C. 13 km/h.

D. 18 km/h