Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không xuất hiện trong cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng?

A. Cơ khí. 

B. Điện tử. 

C. Luyện kim màu.

D. Sản xuất vật liệu xây dựng.