Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị tín...

Câu hỏi: Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị tính công suất?

A. J.s

B. N.m/s

C. W

D. HP