Chiếu một chùm sáng trắng, rất hẹp vào lăng...

Câu hỏi: Chiếu một chùm sáng trắng, rất hẹp vào lăng kính. So với chùm tia tới thì tia lệch ít nhất là

A. tia lục.

B. tia vàng.

C. tia đỏ.

D. tia tím.