Trong các giới hạn sau giới hạn nà...

Câu hỏi: Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 ?

A. lim 1-n2n+1

B. lim(32)n

C. lim(π4)n

D. limn2