Thực dân Pháp đã chiếm gọn ba tỉnh...

Câu hỏi: Thực dân Pháp đã chiếm gọn ba tỉnh miền Tây Nam Kì (1867) mà không tốn một viên đạn vì

A. thực dân Pháp tấn công bất ngờ.

B. nhân dân không ủng hộ triều đình chống Pháp.

C. quân đội triều đình trang bị vũ khí quá kém.

D. triều đình bạc nhược, thiếu kiên quyết chống Pháp.