Chế độ phong kiến Việt Nam phát...

Câu hỏi: Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển thịnh đạt nhất vào thời nào?

A. Nhà Trần.

B. Nhà Lý

C. Nhà Lê sơ.

D. Nhà Nguyễn