Câu hỏi: Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?

A.

B. 

C.

D.