Trong một thí nghiệm, người ta xác định được...

Câu hỏi: Trong một thí nghiệm, người ta xác định được lượng nước thoát ra và lượng nước hút vào của mỗi cây trong cùng một đơn vị thời gian như sau:

A. Cây A.

B. Cây B.

C. Cây C.

D. Cây D.