Nước nào sau đây chưa

Câu hỏi: Nước nào sau đây chưa gia nhập thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR)?

A. Pa-ra-goay

B.--bi-a

C. U-ru-goay

D. Ác-hen-ti-na

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án !!