Sau chiến tranh thế giới thứ hai p...

Câu hỏi: Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh đã

A. bị đàn áp nên không thể phát triển.

B. phát triển không đồng nhất ở vài nơi.

C. bùng nổ, giành được thắng lợi to lớn.

D. tất cả các cuộc đấu tranh đều bị thất bại.