Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để...

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình cos3x-cos2x+mcosx=1 có đúng 7 nghiệm khác nhau thuộc khoảng -π2;2π

A. 2.

B. 4.

C. không tồn tại.

D. 1.