Gọi m là số nghiệm của phương trình

Câu hỏi: Gọi m là số nghiệm của phương trình sin(2x+30°)=32 trên khoảng -180°;180°. Tìm m

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6