Ở Đông Nam Á, sự kiện nào dưới đây là biểu h...

Câu hỏi: Ở Đông Nam Á, sự kiện nào dưới đây là biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông - Tây sau Chiến tranh lạnh ?

A. Sự hình thành Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

B. Tổng tuyển cử thống nhất đất nước ở Việt Nam.

C. Hiệp định về một giải pháp chính trị toàn bộ ở Campuchia đã được kí kết tại Pari.

D. Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.