Trường hợp nào sau đây ...

Câu hỏi: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

 A. (d).

 B. (b).

 C. (c).

 D. (a).