Một hình nón có bán kính đường trò...

Câu hỏi: Một hình nón có bán kính đường tròn đáy bằng 3a  và đường sinh bằng 5a. Thể tích khối nón là

A. 9πa3

B. 12πa3

C. 5πa3

D. 15πa3