Với gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Chọn c...

Câu hỏi: Với gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Chọn câu sai khi nói về cơ năng của con lắc đơn khi dao động điều hòa. 

A. Cơ năng bằng thế năng của vật ở vị trí biên. 

B. Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng của vật khi qua vị trí bất kỳ. 

C. Cơ năng của con lắc đơn tỉ lệ thuận với biên độ góc. 

D. Cơ năng bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng.