Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc n...

Câu hỏi: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện nhanh pha hay chậm pha so với điện ápcủa đoạn mạch là tùy thuộc và

A. L và C.

B.R và C. 

C.R, L, C và ω.

D.L, C và ω.