Cho hình chóp S.ABC có SA=SB=SC và tam giác...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có SA=SB=SC và tam giác ABC vuông tại C. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên mp (ABC). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. H là trung điểm cạnh AB

B. H là trọng tâm tam giác ABC

C. H là trực tâm tam giác ABC

D. H là trung điểm cạnh AC.