Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch...

Câu hỏi: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi đó, cảm kháng của cuộn cảm có giá trị bằng 2R. Hê ̣số công suất của đoạn mạch là 

A. 1 

B. 0,5 

C. 0,71 

D. 0,45