Cho một nguồn âm đẳng hướng trong không gian...

Câu hỏi: Cho một nguồn âm đẳng hướng trong không gian đặt tại O. Biết O, A, B thẳng hàng; mức cường độ âm của hai điểm A, B lần lượt là 40 dB và 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm của AB là:

A. 28,3 dB

B. 25,4 dB

C. 30,0 dB

D. 32,6 dB