Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ l...

Câu hỏi: Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta là

A. đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn lao động

B. phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ

C. phân bố lại lao động trong phạm vi cả nước

D. đẩy mạnh xuất khẩu lao động