Một α–amino axit no X chỉ chứa 1 nhóm –NH

Câu hỏi: Một α–amino axit no X chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 3,56 gam X tác dụng vừa đủ với HCl tạo ra 5,02 gam muối. Tên gọi của X là:

A. Alanin.  

B. Valin.     

C. Lysin.     

D. Glyxin.