Cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’  có...

Câu hỏi: Cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’  có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = BC = a, BB’ = a3 Tính góc giữa đường thẳng A’B và mặt phẳng (BCC’B’)

A. 450

B. 300

C. 600

D. 900