Công thức của amin bậc 2 là:

Câu hỏi: Công thức của amin bậc 2 là:

A. CH3CH2NH2.

B. CH3CH(NH2)CH3.

C. CH3NHCH2CH3.

D. (CH3)2NC2H5.