Câu hỏi: Động năng của vật sẽ thay đổi khi

A. vật chuyển động thẳng đều

B. vật chuyển động với gia tốc không đổi

C. vật chuyển động tròn đều

D. vận chuyển động với gia tốc bằng không.